894.3/С-404
Сироткин, Михаил Яковлевич
	М. Ф. Федоров (очерк жизни и творчества) [Текст]/ М. Я. Сироткин.
 -Чебоксары: Чувашгосиздат, 1947. -47 с.: ил., 1 л. портр. -
Библиогр.: с. 47. -  Часть текста на чуваш. яз.
----------------------------------------